Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – w powiecie kutnowskim wpłynęło ponad 1580 zgłoszeń

Mapy zagrożeń okazała się ważnym i bardzo popularnym narzędziem służącym do identyfikacji i przedstawienia skali oraz rodzaju zagrożeń. To doskonałe źródło wiedzy dla instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja zagrożeń nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa , czyli od 14 września 2016 roku, na terenie powiatu kutnowskiego mieszkańcy nanieśli 1588 zgłoszeń, na terenie województwa łódzkiego mieszkańcy nanieśli 35 886 zgłoszeń, na terenie całego kraju aż 501 168 . Wszystkie są w odpowiednim terminie weryfikowane głównie przez „gospodarzy” danego terenu czyli dzielnicowych. W przypadku potwierdzenia policja podejmuje działania aby skutecznie wyeliminować lub tez zminimalizować wskazane zagrożenie. Informacje te przekazujemy także zgodnie z właściwością innym służbom i instytucjom.

W powiecie kutnowskim większość zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych (678 zgłoszeń) , niewłaściwej infrastruktury drogowej (226), nieprawidłowego parkowanie (193), zagrożeń wynikających z przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości (179).Pozostałe kategorie to: używanie środków odurzających, zła organizacja ruchu drogowego, akty wandalizmu., dzikie wysypiska śmieci, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, żebractwo, nielegalne rajdy samochodowe, znęcanie się nad zwierzętami, bezdomność, niszczenie zieleni, zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, poruszanie się po terenach leśnych quadami, kłusownictwo, wypalanie traw, nielegalna wycinka drzew, niestrzeżone przejście przez tory, niestrzeżony przejazd kolejowy, wałęsające się bezpańskie psy, miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, dzikie kąpieliska, utonięcia.Rzetelne zweryfikowanie wskazanych zagrożeń oraz reakcja policji, a także podejmowanie wzajemnych przedsięwzięć włączających inne instytucje czy podmioty działające na rzecz bezpieczeństwa przynoszą wymierne efekty. Likwidowane są zgłaszane przez Internautów problemy. Każda informacja dotyczących niewłaściwej infrastruktury drogowej, czy złej organizacji ruchu drogowego jest przekazywana do zarządców dróg celem ich wyeliminowania. W miejscach gdzie potwierdzane jest przekraczanie prędkości funkcjonariusze policji dokonują kontroli i stosują przewidziane prawem środki karne, podobna sytuacja dotyczy miejsc gdzie zgłaszano spożywanie alkoholu w miejscach publicznych oraz nie prawidłowe parkowanie.

UWAGA ! Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.